مترجم پارس 

چگونه مي توان فونت فارسي را د ر صفحات ترجمه شده مترجم پارس مشاهده کرد ؟

 Outlook Express تنظيم  Internet Explorer تنظيم  نصب فونت

قدم اول  نصب فونت مناسب

فونت مورد نظر را در کامپيوتر خودمان کپي مي کنيم. ابن فونت را مي توان از آدرس زير بدست آورد

http://www.mabnasoft.com/persian/persian.ttf

با کليک بر روي آدرس بالا و در صورتيکه به اينترنت متصل باشيم، صفحه زير را خواهيم ديد

 پنجره زير ديده ميشودSave با کليک بر روي کلمه 

مي توان آدرسي مجلي را که مي خواهيم فونت در آنجا ذخيره شود را بدهيم.  بهترين گزينه محل ذخيره فونتهاي سيستم است که معمولا در شاخه زير است 

c:\Winxp\Fonts

با اينکار علاوه بر اينکه اين فونت را در سيستم کپي ميکنيم، آنرا نصب هم مي کنيم.

 بپردازيم Internet Explorerدر اين مرحله بايستي به تنظيم مرورگر اينترنت يا همان 

 را انتخاب ميکنيم Internet Options و سپس Tools از منوي همين پنجره گزينه  

پنجره زير نشان داده خواهد شد

 کليک مي کنيمFonts در اين پنجره بر روي دگمه  

در اين قسمت پنجره زير را خواهيم ديد

 را انتخاب مي کنيمLanguage Script  از ليست   User Defined ابتدا در اين پنجره  عبارت 

 را پيدا کرده و انتخاب مي کنيم Persian Nimrooz  نام فونت  We page fonts سپس از ليست 

 در اين پنجره و پنحره بعدي کليک مي کنيم Okدر انتها بر روي دکمه 

 بايستي کارهاي زير را انجام دهيمOutlook Express براي ديدن متون ترجمه شده و دريافت شده در برنامه  

 را انتخاب کنيد Options   گزينه  Tools ابتدا از منوي 

 کليک کنيد Read سپس در پنجره نشان داده شده بر روي عبارت 

پنجره زير نشان داده مي شود

 کليک کنيد Font در اين پنجره بر روي دگمه 

پنجره زير نشان داده خواهد شد

 را انتخاب کنبد Font Setting  از بخش User Defined در اين پنجره ابتدا عنوان 

 را انتخاب کنبد Persian  فونت  Proportional font سپس از ليست  

 کليک کنيد تا تمام پنجره ها بسته شوند.Ok در انتها بر روي دگمه 

به اين ترتيب شما ميتوانيد نامه هاي ترجمه شده مترجم پارس را به فارسي بخوانيد

تمامي اين صفحات در نرم افزاري مبنا تهيه شده است

استفاده از عکسها و مطالب آن با ذکر منبع اشکالي ندارد

نرم افزاري مبنا